कम्पनी संचालन सम्बन्धि अनुगमन व्यवस्था

१ पृष्ठभूमि : कम्पनी ऐन,कमोजिम कम्पनी संस्थापन भैसकेपछि उक्त कम्पनीहरुले पालना गर्नुपर्ने शर्तहर र स्वीकृत उद्येश्य अनुरुप कम्पनी संचालन भैरहेको छ,छैन भनी अनुगमन गर्ने र ऐन, र निर्देशन विपरित कामकारवाही भैरहेको पाइएमा त्यस्तो कम्पनीलाइ कारवाही गर्ने जिम्मेवारी कम्पनी ऐन,२०६३ ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाइ सुम्पेको छ । २ कार्यालयले कैफियत तलव गर्न सक्ने : कम्पनीबाट पेश […]